Baby Shark Dance – PINKFONG 

Baby Shark Dance Lyrics - PINKFONG

SingerPINKFONG
MusicPINKFONG

Baby Shark Dance Lyrics

Baby Shark

Baby shark, doo doo doo doo doo doo.
Baby shark, doo doo doo doo doo doo.
Baby shark, doo doo doo doo doo doo.
Baby shark!

Mommy shark, doo doo doo doo doo doo.
Mommy shark, doo doo doo doo doo doo.
Mommy shark, doo doo doo doo doo doo.
Mommy shark!

Daddy shark, doo doo doo doo doo doo.
Daddy shark, doo doo doo doo doo doo.
Daddy shark, doo doo doo doo doo doo.
Daddy shark!

Grandma shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandma shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandma shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandma shark!

Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandpa shark!

Let’s go hunt, doo doo doo doo doo doo.
Let’s go hunt, doo doo doo doo doo doo.
Let’s go hunt, doo doo doo doo doo doo.
Let’s go hunt!

Run away, doo doo doo doo doo doo.
Run away, doo doo doo doo doo doo.
Run away, doo doo doo doo doo doo.
Run away!

Safe at last, doo doo doo doo doo doo.
Safe at last, doo doo doo doo doo doo.
Safe at last, doo doo doo doo doo doo.
Safe at last!

It’s the end, doo doo doo doo doo doo.
It’s the end, doo doo doo doo doo doo.
It’s the end, doo doo doo doo doo doo.
It’s the end!

For More Kids Songs CLICK HERE