Preet Ku Rog – Ashish chamoli , Akansha 

Preet Ku Rog Lyrics - Ashish chamoli , Akansha

SingerAshish chamoli , Akansha
MusicYamanjeet mangoli

Preet Ku Rog Lyrics

सुरमियाली आख्यो मा
खट्टी मीठी बातयो मा
हाय कन तेरु यो
जादुय करयो

माया मा तेरी उलझी गेयऊ
माया मा तेरी उलझी गेयऊ

नखरियाली सनयु मा
रंगली ओंथेयू मा
ओथेर्यु मा
हा इ कन तेरु
मेर मन भर मेयु

माया मा तेरी उलझी गेयऊ
माया मा तेरी उलझी गेयऊ

भोरु सी रंग मतवेज्ञाइ मन अब
दबकोडूचा ख्यालोमा तेरा
कनुक बतो अब
हाल जिया कु
सुपनीया भी लुचि
लीगे तू मेरा
सुपनीया भी लुचि
लीगे तू मेरा

घुंगरयालि लटूय मा
छुमघन्दी हत्यो मा
घनबा के बात
जोग लाग्यो

माया मा तेरी उलझी गेयऊ
माया मा तेरी उलझी गेयऊ

माया मा तेरी उलझी गेयऊ
माया मा तेरी उलझी गेयऊ
तवे बिन अब इक
घड नी रएंदु
प्रीत को तेरो
कन रोग लेगे
तेरी छुइ बस
टूप सूडदी रो मी
हसदी मुखुड़ी तेरी
आख्यो बसी गे
हसदी मुखुड़ी तेरी
आख्यो बसी गे

कुंदकयाली खुटयु मा
बजदी पेजाब्यू ना
हाय कम मेरु सोर बंदयो

माया मा तेरी उलझी गेयऊ
माया मा तेरी उलझी गेयऊ
माया मा तेरी उलझी गेयऊ
माया मा तेरी उलझी गेयऊ

जुयु मा धरी
छे जा बात लुकेगी
तेर सामड़ी आज
सब बोली आली
अपना मने की अब
तू भी बते दे
मेरो मने की
तिल सब जानी आली
मेरो मने की
तिल सब जानी आली

प्रीत का रंग मा
तेरा ही संग मा
सदी नी कहो मेरो
भाग जुडयू
तेरी सो
अब तेरी वे गयो
तेरी सो
अब तेरी वे गयो

माया मा तेरी उलझी गेयऊ
माया मा तेरी उलझी गेयऊ

माया मा तेरी उलझी गेयऊ
माया मा तेरी उलझी गेयऊ