Dying Lyrics – Slippy

Dying Lyrics - Slippy

SingerSlippy
MusicSlippy

Dying Lyrics

Can I dream
Without even crying
Without even crying, baby
Can I dream
’cause I feel I’m dying
’cause I feel I’m dying

Can I dream
Without even crying
Without even crying, baby
Can I dream
’cause I feel I’m dying
’cause I feel I’m dying

Can I dream
Without even crying
Without even crying, baby
Can I dream
’cause I feel I’m dying
’cause I feel I’m dying

’cause I feel I’m dying
’cause I feel I’m dying

Can I dream
Without even crying
Without even crying, baby
Can I dream
’cause I feel I’m dying
’cause I feel I’m dying, baby
Can I dream
Without even crying
Without even crying, baby
Can I dream
’cause I feel I’m dying
’cause I feel I’m dying

’cause I feel I’m dying
’cause I feel I’m dying

Can I dream
Can I dream
Can I dream
Can I dream